Home 
 
ระบบสมาชิกเว็บ
   
 
 • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

 •  
   
  เมนูหลัก :
    หน้าแรก
    ติดต่อกลุ่ม GTAPP
    ถาม-ตอบ
    เว็บลิงค์
    อัลบั้มภาพ
    กลุ่มเภสัชกรGTAPP
    ใบสมัครสมาชิกกลุ่ม CoP GTAPP
   
   
  ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 1 คน
   สมาชิกออนไลน์ 0 คน
   
   
  สถิติเข้าชม   72,584
  เริ่มนับ   2006-08-04
  ปรับปรุงล่าสุด   2006-08-04
   
   
   
  ใบสมัครสมาชิกกลุ่ม CoP GTAPP
      update : 30 ก.ค. 2013
  Read more..

  กลุ่มเภสัชกรสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ
      update :
  กลุ่มเภสัชกรสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ

  GTAPP สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

  องค์กร
  แรกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 กลุ่มมีชื่อว่า “กลุ่มเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Group of Thai Oncology Pharmacy Practitioners และย่อเป็น GTOPP เป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
  ในปี พ.ศ. 2554 กลุ่มได้ขยายขอบเขตงานและเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มเภสัชกรสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Group of Thai Aseptic dispensary Pharmacy Practitioners และย่อเป็น GTAPP เป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
  ที่ตั้ง สำนักงานสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
  พันธกิจ พัฒนามาตรฐาน สนับสนุนและส่งเสริม สมรรถนะของเภสัชกรโรงพยาบาลสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
  เป้าหมาย เพื่อให้การปฎิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อเข้าสู่มาตรฐานสากล
  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฎิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ ซึ่งครอบคลุมยาต้านมะเร็ง อาหารและสารละลายผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ และยาปราศจากเชื้ออื่นๆ
  2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างเภสัชกรโรงพยาบาลสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ และเพื่อให้เกิดการประสานในระหว่างวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการดูแลการใช้ยาปราศจากเชื้อ
  3. เพื่อจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ทำงานสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ
  4. เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้มีงานวิจัยด้านการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ
  5. เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
  6. เพื่อเป็นองค์กรประสานกับองค์กรระดับประเทศทั้งในและต่างประเทศ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  สมาชิก
  1. สมาชิก GTOPP เดิม
  2. เภสัชกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ที่มีคุณสมบัติดังนี้
  • รับผิดชอบงานการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ หรือ
  • มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มฯ และเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มฯ
  สิทธิของสมาชิก
  สมาชิกมีสิทธิในการที่จะได้รับข้อมูลของกลุ่มฯ ผ่านทางวารสารและจุลสารของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
  การหมดอายุสมาชิกภาพ
  1. ลาออก
  2. เสียชีวิต
  3. เมื่อคณะกรรมการลงมติให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มฯ
  ค่าสมาชิก ไม่เก็บค่าสมาชิก
  คณะทำงาน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน ประกอบด้วย
  1. ประธานกลุ่ม ทำหน้าที่ บริหารงานของกลุ่มฯ และ เป็นประธานการประชุมของคณะทำงาน
  2. รองประธานกลุ่ม ทำหน้าที่แทนประธานกลุ่มฯ เมื่อประธานกลุ่มฯ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
  3. เลขาธิการ ทำหน้าที่ งานธุรการของกลุ่มฯ และเป็นเลขานุการในการประชุมของคณะทำงาน
  4. เหรัญญิก ทำหน้าที่ ดูแลการเงินของการบัญชีของกลุ่มฯ ซึ่งอยู่ภายใต้บัญชีของสมาคมฯ และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกลุ่มฯ ไว้เพื่อตรวจสอบ
  5. ปฏิคม ทำหน้าที่ ต้อนรับแขกของกลุ่มฯ และจัดเตรียมสถานที่เพื่อการประชุมคณะทำงาน และการประชุมหรือทำกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มฯ
  6. กรรมการวิชาการ ทำหน้าที่ ค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ จัดการประชุมวิชาการ ทำสื่อและจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชน
  7. กรรมการวิชาชีพ ทำหน้าที่ ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพ ได้อย่างมีมาตรฐาน
  การได้มาซึ่งคณะทำงาน
  สมาชิกกลุ่มฯ เป็นผู้เลือกประธานกลุ่มในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งนายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) สำหรับตำแหน่งอื่นๆ ให้ประธานกลุ่มเป็นผู้เลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ และคณะทำงานมีวาระคราวละ 3 ปี